LEVERINGS­BETINGELSER

 1. ANVENDELSE
  1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Lerkenfeldt Cooperation ApS, CVR-nr. 44024691 (herefter ”Sælger”) til kunden (herefter ”Køber”). Dette gælder også, selvom Køber under købsforhandlingerne eller i Købers udbudsmateriale eller i Købers bekræftelse af aftalen over for Sælger har anført andre vilkår, idet alle sådanne vilkår anses for frafaldet ved Sælgers endelige tiltrædelse af aftalen, medmindre Sælger heri udtrykkeligt skriftligt gengiver de enkelte betingelser, der pålægges Sælger, og som er andre eller anderledes formolerede end de i disse salgs- og leveringsbetingelser anførte.
 2. BESTILLING
  1. Købers afgivelse af en bestilling anses ikke for at være en juridisk bindende aftale. Der er først indgået en juridisk bindende aftale, når Køber har modtaget en ordrebekræftelse fra Sælger.
 3. PRISER
  1. Sælger håndterer betalingen. Spørgsmål vedrørende betaling skal rettes til Sælger.
  2. Alle priser er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen, hvorfor der kan komme prisændringer.
  3. Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Alle udgifter i relation til varen, herunder til porto, fragt, emballage mv., samt en samlet pris vil fremgå ved bestilling og af ordrebekræftelsen.
  4. Eventuelle leveringsomkostninger vil variere afhængig af, hvilken vare og leveringsform der er valgt.
  5. Køber kan vælge mellem de betalingsmåder, som Sælger tilbyder i købsprocessen. Når Sælger har modtaget Købers ordre, reserverer Sælger beløbet via den valgte betalingsmetode for at sikre, at der er dækning for købesummen, så transaktionen kan gennemføres. Beløb hæves først på Købers kort, når varen afsendes.
 4. LEVERING OG FORSINKELSE
  1. Leveringstidspunkt

   Forventet leveringstidspunkt vil fremgå i forbindelse med Købers bestilling og på ordrebekræftelsen. Hvis Køber har bestilt mere end én vare, kan Sælger vælge at ordren splittes op i flere leveringer og leveringstidspunkter.

  2. Kvittering for modtagelse

   Sælger forbeholder sig retten til at afbryde en levering, hvis der ikke er en myndig til stede på leveringstidspunktet. Kun en myndig person kan lovligt kvittere for at modtage produkterne på vegne af Køber, og Sælger kan bede om at se legitimation, inden Sælger udleverer den.

  3. Leveringsomkostninger

   Leveringsomkostninger vil afhænge af varetype, antallet af varer, leveringsadresse m.v. og vil fremgå af Købers bestilling og ordrebekræftelsen.

  4. Leveringsmåde

   Leveringsmåden fremgår af ordrebekræftelsen. Sælger bærer risikoen for varen, indtil den er overgivet til Køber og er i Købers besiddelse.

  5. Hvis varen er bestilt til afhentning i butik og betalt online

   Ordren anses for en online-ordre, som er regoleret af bl.a. forbrugeraftaleloven, markedsføringsloven, persondataloven og e-handelsloven. Hvis Køber ønsker yderligere oplysninger om rettigheder og forpligtelser som forbruger, findes lovene på www.retsinformation.dk.

  6. Forsinket levering

   Hvis leveringen af Købers vare er forsinket, får Køber besked, så snart Sælger bliver opmærksom på forsinkelsen. Køber får samtidig besked om, hvornår Køber kan forvente, at varen vil blive leveret.

  7. Forgæves levering

   Er Køber ikke til rådighed på leveringsadressen på aftalt leveringstidspunkt, vil Køber blive opkrævet ny fragt for genlevering.

  8. Levering til pakkebokse

   Postpakker kan omdirigeres af fragtfirmaet, til et andet opsamlingssted end det valgte, hvis pakkeboksen er fold eller hvis pakkens størrelse ikke passer i de ledige bokse. I så fald vil Køber blive informeret herom direkte fra fragtfirmaet.

 5. FORTRYDELSESRET
  1. 14 dages fortrydelsesret

   Fortrydelsesretten giver Køber ret til at fortryde købet uden angivelse af årsag. For at udnytte fortrydelsesretten skal Køber senest 14 dage efter modtagelse af varen give Sælger meddelelse herom ved brug af den medsendte fortrydelsesblanket eller pr. brev, e-mail eller telefon med henvisning til ordrenummeret.

  2. Køber skal herefter returnere varen uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, hvor Køber har meddelt Sælger, at Køber vil udnytte sin fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis Køber returnerer eller afsender varen inden udløbet af de 14 dage.
  3. Undtagelser til fortrydelsesretten

   Fortrydelsesretten gælder ikke, hvis Køber ved forudgående samtykke inden ordreafgivelsen har frasagt sig fortrydelsesretten.

  4. Fortrydelsesretten gælder desuden ikke for varer, der er speciallavet til Køber eller for varer, der forringes eller forældes hurtigt, ligesom fortrydelsesretten heller ikke gælder for f.eks. madvarer, hvor der gælder et sundhedsmæssigt og hygiejnemæssigt hensyn.
  5. Tilbagebetaling af købsbeløbet

   Sælger skal refundere det beløb, som Køber har betalt for varen, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Købers eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som Sælger har tilbudt). Beløbet skal refunderes uden unødig forsinkelse til køber og senest 14 dage fra den dato, hvor Sælger har modtaget Købers meddelelse om at udnytte fortrydelsesretten. Sælger kan dog tilbageholde beløbet, indtil varen er modtaget retur, eller Køber har fremlagt dokumentation for, at varen er returneret, alt efter hvilket tidspunkt, der er tidligst.

  6. Sælger refunderer ikke de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Køber bærer desuden risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til Køber og indtil den er returneret til Sælger.
  7. Varens stand ved returnering

   Køber hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering end, hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Køber kan derfor prøve varen, men varen må ikke tages i egentlig brug.

  8. Hvis varen er kan betragtes som taget brug, medfører dette at Køber fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Køber kan kun returnere varen, hvis varen og emballagen er i væsentlig samme stand og mængde som da Køber modtog den. Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan en brudt emballage medfører, at varen ikke kan an ses for returneret i væsentlig samme stand og mængde.
 6. EJENDOMSFORBEHOLD
  1. Sælger forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen og de med salgsgenstandens levering eventuelle forbundne omkostninger til f.eks. levering er betalt af Køber. Ved betaling med check eller veksel anses betaling ikke som endelig betaling, før fold indfrielse har fundet sted, og pengeinstituttets eventuelle indsigelsesfrist er udløbet. Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen til Køber ved levering.
 7. FORCE MAJEURE
  1. Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse i tilfælde af force majeure, herunder, men ikke begrænset til, arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, krig, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, forsinkelse, kassation af større varepartier, restriktioner af drivkraft samt tillige i tilfælde af mangelfolde eller manglende leverancer fra underleverandør, uanset årsagen hertil.
  2. I disse tilfælde udskydes rettidig levering til begivenhedens udløb, dog maksimalt 4 uger, efter hvilken frist begge parter skal være berettigede til at hæve handlen, uden at det skal betragtes som misligholdelse.
  3. Sælger yder 2 års reklamationsret i henhold til købeloven gældende fra Købers modtagelse af mangelfri vare. Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af Købers forkerte brug af varen eller mangelfolde vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb i varen.
  4. Der gælder en oltimativ reklamationsfrist på 2 år. Reklamationer, der gøres gældende senere, er derfor ikke gældende.
  5. Når Køber har modtaget varen, bør Køber altid hurtigst moligt kontrollere, om varen svarer til ordrebekræftelsen og om varen er uden mangler.
  6. Rettidig og af Sælger anerkendt reklamation medfører at Køber kan få varen repareret, ombyttet, købesummen retur eller et afslag i prisen. Købers beføjelser afhænger af den konkrete situation og Sælgers moligheder.
  7. Hvis der foreligger en mangel, skal Køber hurtigst moligt reklamere direkte til Sælger.
 8. ANSVARSBEGRÆNSNING
  1. For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er Køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger:
   1. Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for pågældende ydelse eller vare, der forårsagede skaden/tabet, eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet.
   2. Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for Køber for driftstab, tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende molighed for at anvende dette, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs molighed.
   3. Tab, udgifter eller omkostninger forbundet med at hjemtage, genbestille, reparere, bortfjerne eller træffe tilsvarende foranstaltninger med mangelfolde produkter eller produkter, hvori Sælgers produkter er gjort til en bestanddel, kan ikke gøres gældende over for Sælger. Sælger påtager sig intet ansvar som følge af Købers retsforhold over for tredjemand.
   4. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens produkterne er i Købers besiddelse. Sælger er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori disse indgår.
 9. PRODUKTANSVAR
  1. Sælger skal af Køber holdes skadesløs i den udstrækning, Sælger pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade eller sådant tab, som Sælger ikke er ansvarlig for over for Køber.
  2. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
  3. Sælger er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
  4. For produktansvar hæfter Sælger og/eller er ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende over for Køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab. Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer Køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen.
 10. ÆNDRING AF VILKÅR
  1. Sælger tager forbehold for at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for Sælgers salg og levering af varer.
 11. TVISTER
  1. Hvis Køber er utilfreds med Sælgers håndtering af en reklamation eller andet, skal Køber først forsøge at løse tvisten direkte med Sælger. Hvis dette ikke er moligt, kan Køber indbringe sagen for Nævnenes Hus på www.naevneneshus.dk og herefter Forbrugerklagenævnet eller gøre brug af Europa-Kommissionens online klageportal.
  2. Alle tvister skal afgøres i henhold til dansk ret. Såfremt sagen indbringes for domstolene, skal den afgøres ved Købers hjemting.
 12. KONTAKTOPLYSNINGER
  1. Sælger kan kontaktes på følgende måde, herunder i forhold til reklamationer: